Tính diện tích xây dựng

I/ yêu cầu xây dựng phần thô
II/ Phần hoàn thiện: